Možnosti řešení

Prioritou menších obcí by mělo být zavedení systému domácího a komunitního kompostování.

Zákon č.185/2001Sb.  o odpadech neupravuje náležitosti umístění a zabezpečení komunitní kompostárny.Tyto náležitosti řeší místně příslušný stavební úřad v rámci řízení řešícím umístění kompostárny jako plochy pro tento účel vyhrazené, např. soulad s územním plánem, popř. z hlediska souladu se stavebním zákonem.

Uvažujeme-li komunitní kompostárnu do 150t/rok je možné její umístění na volné ploše v případě, že nebudou ohroženy složky životního prostředí.V rámci koordinovaného stanoviska k realizaci záměru rozhoduje příslušný úřad s rozšířenou působností. Pro tuto kapacitu postačuje celková plocha do cca 500 m², jednotlivé plochy mohou být i na několika místech obce. Je vhodné mít i prostory pro úpravu materiálu a hotového kompostu, případně i pro uskladněné potřebné techniky. Nejvhodnější jsou pozemky již zpevněné, popř. i vodohospodářsky zabezpečené, nesloužící k původnímu účelu. Jedná se zejména o polní hnojiště, silážní žlaby a nevyužité plochy, popř. haly v areálech zemědělských podniků. Často musí být vydáno rozhodnutí o změně využití území, popř. o změnu v užívání stavby. V některých případech se bude vyjadřovat i správce povodí (blízkost vodního toku, záplavové území atd.), případně i správa chráněného území.

Technologie kompostovacího procesu na volné ploše je dána:

 Tvarem zakládky o výšce zpravidla do 1,5 m - pásové popř. plošné

Umístěním:

- zpravidla bez zastřešení přímo na volné ploše nebo na zemědělské půdě

- zpevněná plocha nebo zpevněné polní hnojiště

Malé zakládky je vhodné zakrývat specielní netkanou kompostovací textilií, která vytvoří v zakládce optimální prostředí pro správný kompostovací proces. Chrání před vysycháním, vyplavováním živin i před UV paprsky, které ničí mikroorganizmy.

Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty v souladu s tab. č.2.1 vyhlášky 341/2008Sb. a to bez vzniku zápachu a emisí metanu.

Popis průběhu procesu:

Samotný proces kompostování probíhá na plochách k tomu určených. Suchý materiál (nad 40% sušiny) může být přechodně skladován pro pozdější použití. Měl by být k dispozici při návozu čerstvého materiálu o vyšší vlhkosti, který hrozí nadměrným výluhem a zápachem a do dovezeného jej přimíchat tak, aby byla vytvořena zakládka optimálních vlastností. Větve a rostlinné stonky je potřeba před použitím nadrtit. Doporučuje se, aby byl do zakládek ukládán materiál dle receptury (poměr jednotlivých surovin za dodržení správné vlhkosti a poměru C:N).

Materiál je potřeba překopávat překopávačem kompostu, popř. nakladačem, k zajištění optimální homogenizace a aerobního prostředí v zakládkách. Zakládky by měly být překryty geotextilií, která zajištuje udržení správného mikroklimatu a omezuje povětrnostní vlivy. Zakládky je potřeba po dobu celého procesu pravidelně překopávat.

Kompostovací proces je zajištěn obsahem organických látek (min. 25%), vlhkosti (40-65%), dodržením správného poměru C:N (30-35 :1) u vstupních materiálů a zajištěním aerobních podmínek. Základním parametrem kontroly je teplota a její průběh v čase celého kompostovacího procesu, indikuje aktivitu mikroorganizmů, intenzitu rozkladu a účinnost hygienizace. Tyto naměřené teploty by měly být zaznamenávány v provozním deníku komunitní kompostárny spolu s případným zavlažováním zakládek. Tyto náležitosti jsou důležité pro bezproblémový provoz komunitní kompostárny, popř. pro případné kontroly SFZP nebo jiných orgánů státní správy.

Doporučené vybavení komunitní kompostárny do 150t/rok:

Plocha kompostárny:    více vhodných ploch na území obce, včetně osad nebo místních částí (ostatní plocha)

Technika pro kompostování:

- traktor s čelním nakladačem, nosičem kontejnerů a valníkem se sklápěním

- štěpkovač pro úpravu dřevní hmoty pro kompostování

- velkobjemové kontejnery vhodné pro traktorový nosič kontejnerů