Legislativa"

Zákon č.185/2001 Sb. - zákon o odpadech a změně některých zákonů

 Program předcházení vzniku odpadů  - schválený vládou 27.10.2014

Vyhláška č. 321/2014 Sb. - o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 

Vyhláška č. 341/2008 Sb. - o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

    Vyhláška č. 321/2014 Sb.VVBVVV VVjkljkklklklkkk