Informace pro firmy

Obec stanoví obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikající mohou tohoto systému obce využít na základě smlouvy uzavřené s obcí.

Právnické osoby a fyzické osoby podnikající se mohou do systému obce zapojit pouze s odpady zařazenými podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, nikoli tedy s odpady z výrobní činnosti. Smlouva, na základě které se do systému subjekt zapojí, musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

V případě, že se chce právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající zapojit do systému obce pro nakládání s komunálními odpady, musí se v první řadě obrátit na příslušnou obec, seznámit se se systémem obce a domluvit podmínky smlouvy.

K řešení situace nejsou třeba žádné doklady vyplývající ze zákona o odpadech. Obec bude pravděpodobně po původci (PO nebo FO podnikající) požadovat doložení jeho dosavadní produkce odpadů, se kterými se chce zapojit do obecního systému. Tuto produkci lze nejlépe doložit průběžnou evidencí nakládání s odpady.

Kromě povinností a možností původce odpadů podobných komunálním, nejsou zákonem o odpadech pro zapojení do systému obce stanoveny žádné další činnosti.

Problematiku řeší: Zákon č. 185/2001 Sb. - § 17 odst. 6

Pokutu do výše 300 000 Kč uloží obecní úřad fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí.